Kontrakter og avtaler_advokat

Kontrakter

Inngåelse av kontrakter har både stor praktisk og prinsipiell betydning for driften av en virksomhet. Innkjøpsrutiner blir stadig mer profesjonalisert og personlige relasjoner redusert. Mange opplever dette som kompliserende faktorer ved både inngåelsen og oppfølgingen av kontrakter. Gode og gjennomtenkte kontrakter er imidlertid viktigere enn noensinne. 

Gode skriftlige kontrakter reduserer fremtidig risiko

Gjennomtenkte skriftlige kontrakter klargjør partenes rettigheter og forpliktelser, og bidrar til å unngå at tvil og usikkerhet utvikler seg til konflikter og tvistesaker.

Vil du ha med en profesjonell part på laget ved forhandlinger og utforming av kontrakter? Vi er opptatt av å beskytte dine interesser og sikre din økonomi. Vårt kontraktsrettsteam har bred generell kompetanse, samt er spesialisert innenfor ulike bransjer.

 

Hva vil du ha hjelp med?

  • Rådgivning i innledende fase av avtaleinngåelse, herunder offentlig anbudsprosess
  • Kontraktsutforming; skreddersøm eller tilpasning av standardavtaler
  • Kontraktsforhandlinger
  • Kontraktsrevisjon og etterfølgende endringer
  • Rådgivning knyttet til oppfølging av kontrakter, herunder kontraktsledelse
  • Avvikling av kontrakter, herunder mislighold, heving og førtidig uttreden av avtaleforhold

 

 

 

 

Signeringsforbehold

Mange tror at en bindende avtale forutsetter at begge parter har signert et dokument, men i norsk avtalerett er det et grunnleggende prinsipp om formfrihet, hvor en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig.

I forhandlinger av et visst omfang kan det derfor være smart å innta signeringsforbehold tidlig.

Les mer her: Når er bindende avtale inngått? Nærmere om signeringsforbehold

 

 

 

 

 

 

Intensjonsavtaler

 

 

Intensjonsavtaler er også bindende

En intensjonsavtale er en foreløpig avtale, der partene har en intensjon om å forhandle seg frem til en endelig avtale. Slike avtaler er også kjent som «letter of intent» eller «term sheet». Intensjonsavtaler er foreløpige avtaler, men de er like bindende etter sitt innhold som andre avtaler. Du bør derfor være tydelig på eventuelle forbehold.

Les mer her: Intensjonsavtaler er også bindende

 

Kan man sette til side eller endre en bindende avtale?

Urimelige avtaler kan settes til side eller endres, men terskelen er høy. Om en avtale kan karakteriseres som urimelig avhenger av det som kalles «en bred og skjønnsmessig vurdering» i det enkelte tilfellet. Les mer om momentene som har betydning i denne bloggen:

Kan man sette til side eller endre en bindende avtale?

 

 

endre en bindende avtale

 

Spør våre advokater om kontrakter og avtaler.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.