Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Rådgivning basert på erfaring og praktisk innsikt

Vi kan hjelpe deg å få øye på de gode løsningene, og sikre at du ikke betaler mer enn du skal.

 

I snart 15 år har våre ansatte jobbet tett med regnskapsførere i hele Norge. Samarbeidet bidrar til at vi har en unik praktisk innsikt i bedriftsøkonomiske problemstillinger. Rådene du får er praktiske og anvendelige for deg i din jobb.

 

Med erfaring fra privat næringsliv og kunnskap om stadige lovendringer og omfattende praksis på avgiftsområdet, er advokatene i Magnus Legal godt rustet til å forstå dine utfordringer. Du skal få den hjelpen du trenger.

 

Hva vil du ha hjelp med?

 

 • Merverdiavgiftsrådgivning
 • Bistand ved registrering
 • Rådgivning ved handel med utlandet
 • Håndtering av oppgavekontroller, bokettersyn, klagesaker og kontakt med skattemyndighetene
 • Omstrukturering og overdragelse av virksomhet, herunder fisjon og fusjon
 • Organisering ved utbygging av tomteområder, infrastruktur, VA-anlegg og oppføring av næringseiendom.

Merverdiavgiftssatser

Stortinget fastsetter merverdiavgiftssatsen en gang i året. For 2022 er satsene følgende:

 • ordinær omsetning: 25 % mva
 • næringsmidler: 15 %
 • for persontransport, utleie av rom i hotellvirksomhet, herunder utleie av lokaler til møter/konferanser, campingvirksomhet, utleie hytte, ferieleilighet og annen fritidseiendom, ferging, kinobilletter, adgang til utstillinger i museer og gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og større idrettsarrangement: 12 % mva
M&A Hvit

Fradrag

Avgiftspliktige har fradrag for inngående merverdiavgift på varer og tjenester anskaffet til bruk i sin egen merverdiavgiftspliktige virksomhet.

Fradragsretten omfatter i utgangspunktet merverdiavgift på alle anskaffelser av varer og tjenester, men det finnes noen begrensninger for visse anskaffelser, blant annet servering, kunst og antikviteter, representasjon og personkjøretøy.

Fradrag må legitimeres med bilag som tilfredsstiller visse formkrav.

Skatt Hvit

Beregning av merverdiavgift

Merverdiavgift beregnes av det beløpet som kjøper og selger er blitt enige om skal betales for en vare eller tjeneste. Selve avgiften tas ikke med i beregningsgrunnlaget, men alle kostnader ved oppfyllelse av avtalen skal inngå, med noen unntak. Rabatter og prisavslag som gis i forbindelse med salget kommer til fradrag i merverdiavgiftsgrunnlaget.

 

Det er viktig å være klar over at ikke bare oppgjør i penger anses som vederlag i denne sammenheng. Byttehandel og overtagelse av gjeld kan også anses som vederlag.

Avgiftsplikt

Omsetning av alle varer og tjenester er avgiftspliktige med mindre det foreligger et særskilt unntak eller fritak i merverdiavgiftloven.

Med «varer» menes fysiske gjenstander, herunder fast eiendom og elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og kulde.

Med «tjenester» menes det som kan omsettes og som ikke er varer.

Unntak

Med unntak fra avgiftsplikt mener vi at reglene i merverdiavgiftsloven ikke gjelder for omsetningen. Det betyr at du ikke skal beregne utgående merverdiavgift for en bestemt vare eller tjeneste. Hvis en virksomhet bare har unntatt omsetning gjelder følgende:

 • Virksomheten skal ikke registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret
 • Virksomheten har ikke rett til fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester som kjøpes til virksomheten
 • Virksomheten skal ikke beregne merverdiavgift på varene eller tjenestene den selger
 • Omsetningen skal ikke rapporteres i skattemelding for merverdiavgift

Omsetning av helsetjenester, sosialtjenester, undervisningstjenester, finansielle tjenester, tjenester knyttet til kunst, kultur og idrett er eksempler på unntatte tjenester.

Fritak

Med fritak for avgiftsplikt menes at reglene i merverdiavgiftsloven gjelder for omsetningen, men at merverdiavgiftssatsen er 0 % (fritatt). Det vil si at virksomheten ikke skal beregne merverdiavgift for en bestemt vare eller tjeneste. Dette betyr at:

 • Omsetningen teller med når virksomheten vurderer om beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret er nådd
 • Virksomheten kan få fradrag for inngående merverdiavgift den har betalt for varer og tjenester til bruk i virksomheten når virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Varer og tjenester som eksporteres er eksempel på fritatt omsetning. En rekke tjenester og enkelte varer knyttet til bøker, trykt skrift, skip, luftfartøy og kontinentalsokkelen er også fritatt.

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Ordinær registrering

Alle næringsdrivende med merverdiavgiftspliktig omsetning over kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Dette gjøres ved elektronisk melding på Skatteetaten.no.

 

Ved avgiftsfri virksomhetsoverdragelse vil ny eier bli merverdiavgiftspliktig fra første krone. Virksomheten har allerede oppnådd omsetning som overstiger registeringsgrensen på første eiers hånd.

 

Frivillige organisasjoner er merverdiavgiftspliktige for omsetning av varer og tjenester på lik linje med andre næringsdrivende.  For veldedige og allmennyttige organisasjoner er beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret satt til kr 140 000. For andre ideelle organisasjoner gjelder den ordinære grensen på kr 50 000.

Frivillig registrering

Næringsdrivende kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret dersom de leier ut bygg og anlegg til leietakere som driver merverdiavgiftspliktig virksomhet i lokalene. En allerede ordinært registrert virksomhet kan bli frivillig registrert gjennom tilkjennegivelse. Det betyr at leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig i faktura og leiekontrakt mv.

Frivillige registrering omfatter kun areal som leies ut til bruk i merverdiavgiftspliktig aktivitet. En utleier kan da oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift på både oppføringskostnader og driftskostnader på det arealet som leies ut til merverdiavgiftspliktig aktivitet. Utleier må på sin side beregne utgående merverdiavgift av omsetningen som omfattes av ordningen.

Forhåndsregistrering

En næringsdrivende kan søke om forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Dette kan gjøres dersom man ser at virksomhetens avgiftspliktige omsetning vil overstige registreringsgrensen på kr 50 000 senest tre uker fra omsetningen kommer i gang eller virksomheten har anskaffelser for minst kr 250 000 som har direkte sammenheng med senere avgiftspliktig omsetning.

En frivillig registrert utleier av fast eiendom kan også bli forhåndsregistrert dersom det er inngått bindende leiekontrakt med leietaker.

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan kreve tilbakegående avgiftsoppgjør for inngående avgift på kostnader pådratt før registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Dette gjelder i utgangspunktet for alle anskaffelser pådratt inntil 3 år før registreringsterminen.

Det er et krav at kostnadene har en direkte sammenheng med virksomhetens registreringspliktige virksomhet. Tre-års-fristen regnes fra oppgavefristen for registreringsterminen.

Vi anbefaler at kravet fremsettes i en tilleggsoppgave.

Tvisteløsning Hvit

Rapportering

Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere skattemelding for merverdiavgift (mva-melding). Denne skal vise hvor mye merverdiavgift virksomheten har krevd inn på vegne av staten og hvor mye merverdiavgift virksomheten har betalt. De fleste virksomheter skal levere skattemelding for merverdiavgift annenhver måned, med frist:

 1. termin – 10.april
 2. termin – 10. juni
 3. termin – 31. august
 4. termin – 10. oktober
 5. termin – 10. desember
 6. termin – 10. februar

Små virksomheter kan søke om innlevering én gang per år, da er fristen 10. mars. Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling. Om virksomheten ikke leverer opplysninger i tide, risikerer den tvangsmulkt.

Establish A Business Hvit

Kjøp av tjenester fra utlandet

Dersom norske næringsdrivende kjøper tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen er de selv ansvarlige for å beregne og betale merverdiavgift i Norge.

 

Dette forutsetter at:

 • kjøperen er offentlig virksomhet eller næringsdrivende som driver virksomhet i Norge eller har tilknytning til Norge. Dette gjelder også utenlandske virksomheter som har en merverdiavgiftsrepresentant i Norge
 • tjenesten er avgiftspliktig hvis den hadde blitt solgt i Norge
 • tjenesten kan utføres hvor som helst (fjernleverbar)

For at du skal kunne si at du har kjøpt en tjeneste fra utlandet, må dette være en type tjeneste som i prinsippet kan utføres hvor som helst. Det vil si at den kan fjernleveres.

 

Eksempler på fjernleverbare tjenester kan være:

 • rådgivnings- / konsulenttjenester
 • regnskapstjenester
 • tjenester som leveres elektronisk, blant annet digitale produkter levert over nett
 • utleie av arbeidskraft

 

 

Hvis arbeidets art gjør at det må utføres i Norge, må man normalt registrere virksomheten i Norge. Et eksempel er når en utenlandsk leverandør arbeider på en eiendom i Norge. Det finnes imidlertid noen unntak, slik at det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Utenlandske næringsdrivende som omsetter slike tjenester har i disse tilfellene ikke plikt til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret i Norge.

 

Kjøpere som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal rapportere merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet som utgående avgift i skattemeldingen for merverdiavgift. Det er ingen nedre beløpsgrense for slike kjøpere.

 

Kjøpere som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal rapportere gjennom skattemeldingen for merverdiavgift for omvendt avgiftplikt (RF-0005). Plikten til rapportering og betaling gjelder bare dersom merverdiavgiftsbeløpet for kvartalet utgjør minst 500 kroner, det vil si at grunnlaget er minst 2 000 kroner.