Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Skal du starte, drive, selge eller avvikle et selskap?

Et selskap og dets eiere går gjennom forskjellige faser som byr på ulike utfordringer. Lovgivningen inneholder verktøy som kan benyttes i disse forskjellige fasene. Selskapsretten kan derfor være et nyttig redskap når man skal etablere langvarig samarbeid med andre aktører, kjøpe og selge eiendom eller andre kostbare gjenstander, innhente ny kapital, omorganisere virksomheten eller løse opp i uenigheter mellom aksjonærer.

 

Vi har advokater med praktisk innsikt og erfaring, som forstår din bedrift og situasjonen du er i. Vi kan gi deg konkrete og praktiske råd på den delen av prosessen du trenger hjelp til. Eller vi kan hjelpe deg med alt. Du bestemmer.

 

Magnus Legal har bistått en mengde selskaper i forskjellige faser. På den måten har vi opparbeidet oss en verdifull erfaringsbank som du kan dra nytte av. Rådfør deg gjerne med oss allerede i planleggingsstadiet, så kan vi peke ut mulige problemområder så tidlig som mulig.

 

La vår kompetanse bli ditt konkurransefortrinn!

Hva vil du ha hjelp med?

 • Etablering og drift av aksjeselskaper, herunder omdanninger fra enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskaper
 • Opprettelse av aksjonæravtaler for å kartlegge aksjonærenes forventninger til hverandre og den videre driften av selskapet. 
 • Optimalisering av selskapsstrukturer i forhold til pågående og fremtidig virksomhet, planlagte transaksjoner og oppkjøp
 • Kjøp og salg av virksomheter og selskaper, herunder bistand til due diligence
 • Rådgivning til aksjonærer ved uenigheter mellom ulike aksjonærgrupperinger
 • Bistand med egenkapitaltransaksjoner som kapitalforhøyelser og nedsettelser, samt utbytte/skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital
 • Ved tap av egenkapital rådgir vi styret med forslag til tiltak for å oppnå forsvarlig egenkapital slik at virksomheten kan fortsette. Dersom dette ikke lykkes, bistår vi styret med overholdelse av sine plikter for å unngå et etterfølgende styreansvar.

Omdanning fra ENK til AS

Det er vanlig at mindre virksomheter starter opp som et enkeltpersonforetak. Fordelene med enkeltpersonforetaket er blant annet at det ikke krever noen aksjekapital eller revisor og at det generelt er noe rimeligere i drift.

Men etter hvert som aktivitetsnivået øker og den økonomiske risikoen i selskapet tiltar, er det naturlig å omdanne virksomheten til et aksjeselskap. En viktig grunn kan være for å unngå det personlige ansvaret.

Visse omdanninger kan skje uten beskatning. Fem vilkår må oppfylles for å kunne gjennomføre en slik skattefri omdanning.

Aksjonæravtale

En aksjonæravtale er en avtale mellom eierne av aksjer i samme selskap, og brukes når disse ønsker å avtale en annen løsning enn aksjeloven eller selskapets vedtekter beskriver.

Slike avtaler virker forebyggende på fremtidige konflikter.

Det er få grenser for hva aksjonæravtalen kan regulere. Aksjonæravtaler gir ofte mer fleksibilitet og konfidensialitet enn om forholdene skulle vært regulert i selskapets vedtekter.

Lån fra selskap til aksjonær

Det ble gjort endringer i skatteloven i 2015 som påvirker lån som ytes fra selskap til personlig aksjonær, eller sikkerhet stilt for en aksjonærs personlige lån.

Til tross for at lovgiver ønsket å gjøre det enklere å forholde seg til lån gitt fra selskap til aksjonær, har det i kjølvannet av regelendringen dukket opp en del grensetilfeller.

Vet du hvilke lån som er å anse som skattemessig utbytte og hvilke lån som faller utenfor?

Meget kompetente mennesker på hver sine fagområder. Oser av tillit og kvalitet!

Kjetil Holmefjord

/

Daglig Leder, COMM BROKER BERGEN AS

Om styreansvaret

Styreansvar

Stadig strengere krav øker risikoen for styreansvar.

Å bli forespurt om å tre inn i et styre er en tillitserklæring, og et styreverv bør være både utfordrende og stimulerende, samt verdiskapende for selskapet. 

Samtidig blir styremedlemmer i økende grad utsatt for rettslig pågang fra kreditorer som ikke får dekning av selskapene. Dette gjelder særlig dersom en ikke oppfyller minimumskravene aksjeloven oppstiller. 

Kjenner du minimumskravene i aksjeloven?

Daglig leders erstatningsansvar

Høyesterett har konstatert at daglig leder har et ansvar for at selskapet han eller hun leder har gode nok regnskaps- og rapporteringsrutiner.

Dersom rutinene ikke er gode nok, kan daglig leder bli erstatningsansvarlig for det tap selskapets underleverandører lider ved en senere konkurs. Det er altså et strengt og formalistisk ledelsesansvar i Norge.

Styreansvarsforsikring

Det er et økende antall saker i og utenfor rettssystemet der styremedlemmer blir møtt med store økonomiske krav for handlinger de har foretatt som styremedlemmer. Dette kan føre til betydelige, og for mange, ruinerende økonomiske belastninger.

Det er derfor viktig av å forsikre seg mot et slikt ansvar. Men hva kjøper man egentlig, når man tegner en forsikring mot et eventuelt styreansvar?

Immaterielle verdier

Bedrifters immaterielle rettigheter kan representere betydelige økonomiske verdier – ofte kan det være tale om større verdier enn de fysiske verdiene (som bygninger og maskiner). Det er derfor viktig at bedrifter har et bevisst forhold til hvordan de immaterielle rettighetene sikres og forvaltes.

Det finnes flere forskjellige typer immaterielle rettigheter:

 • Patentrett = vern av oppfinnelser
 • Varemerkerett = vern av kjennetegn for varer eller tjenester
 • Designrett = vern av produkters utseende eller form
 • Opphavsrett = vern av litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk
 • Bedriftshemmeligheter = vern av bedriftsspesifikk informasjon som har betydning for konkurranseevnen

De ulike immaterielle rettighetene er for mange et ukjent farvann, der de ulike rettighetene brukes om hverandre. En vanlig misforståelse er for eksempel at patent knytter seg til vern av alle typer immaterielle rettigheter. Det er imidlertid bare oppfinnelser som vernes av patent, mens for eksempel varemerker kan vernes gjennom en varemerkeregistrering.

Last ned gratis guide

Selskapsrett Immaterielle Verdier2

Eierskifte eller generasjonsskifte?

Et generasjonsskifte reiser ikke bare rettslige problemstillinger, det er også både praktiske og følelsesmessige aspekter man må ta hensyn til.

I første omgang må eierne stille seg spørsmålet om barna skal ta over og drive virksomheten videre, eller om det er mer riktig å selge bedriften og realisere verdiene. 

I Magnus Legal har vi et team av advokater som har lang erfaring med denne type prosesser. Som alltid er vårt mål å gi deg praktiske råd og gode løsninger. Vi kan bistå på alle steg i slike prosesser og tar gjerne en uforpliktende prat om hva du trenger hjelp med før vi begynner.

Selskapsrett Generasjonsskifte Hv

Kundepleie eller korrupsjon?

Den klare definisjonen av korrupsjon er å bestikke eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene. Med andre ord så kan man anses korrupt dersom man setter forpliktelser knyttet opp mot jobb eller verv til side, for å oppnå en privat fordel.

Selskapsrett Kundepleie Eller Korrupsjon Hv