Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Gode skriftlige kontrakter reduserer fremtidig risiko

Gjennomtenkte skriftlige kontrakter klargjør partenes rettigheter og forpliktelser, og bidrar til å unngå at tvil og usikkerhet utvikler seg til konflikter og tvistesaker.

 

Vil du ha med en profesjonell part på laget ved forhandlinger og utforming av kontrakter? Vi er opptatt av å beskytte dine interesser og sikre din økonomi. Vårt kontraktsrettsteam har bred generell kompetanse, samt er spesialisert innenfor ulike bransjer.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Rådgivning i innledende fase av avtaleinngåelse, herunder offentlig anbudsprosess
  • Kontraktsutforming; skreddersøm eller tilpasning av standardavtaler
  • Kontraktsforhandlinger
  • Kontraktsrevisjon og etterfølgende endringer
  • Rådgivning knyttet til oppfølging av kontrakter, herunder kontraktsledelse
  • Avvikling av kontrakter, herunder mislighold, heving og førtidig uttreden av avtaleforhold

Signeringsforbehold

Mange tror at en bindende avtale forutsetter at begge parter har signert et dokument, men i norsk avtalerett er det et grunnleggende prinsipp om formfrihet, hvor en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig.

I forhandlinger av et visst omfang kan det derfor være smart å innta signeringsforbehold tidlig.

Kontrakter Avtaler Signeringsforbehold Hv

Intensjonsavtaler er også bindende

En intensjonsavtale er en foreløpig avtale, der partene har en intensjon om å forhandle seg frem til en endelig avtale. Slike avtaler er også kjent som «letter of intent» eller «term sheet». Intensjonsavtaler er foreløpige avtaler, men de er like bindende etter sitt innhold som andre avtaler. Du bør derfor være tydelig på eventuelle forbehold.

Intensjonsavtaler Hv

Kan man sette til side eller endre en bindende avtale?

Urimelige avtaler kan settes til side eller endres, men terskelen er høy. Om en avtale kan karakteriseres som urimelig avhenger av det som kalles «en bred og skjønnsmessig vurdering» i det enkelte tilfellet. Les mer om momentene som har betydning i denne bloggen:

Sette Til Side Eller Endre En Bindende Avtale Hv