Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Vi gir deg den hjelpen du trenger

Skatt er et område hvor mye lovstoff, hyppige lovendringer og omfattende praksis fra ligningsmyndighetene og domstolene gjør det lett å trå feil. Samtidig kan feil få store økonomiske konsekvenser. Er du i tvil kan det lønne seg å spørre en av våre eksperter. Vi hjelper deg så du rapporterer og betaler riktig, og vi passer også på at du ikke betaler mer enn det som er nødvendig.

 

Helt siden oppstarten av Magnus Legal i 2005 har våre advokater jobbet med skatt i et større perspektiv. I snart femten år har vi samarbeidet tett med Norges største regnskapsmiljøer, og våre advokater har derfor en unik forutsetning for å forstå problemstillingene som ligger i grenselandet mellom jus og økonomi.

 

Det er viktig for oss å forstå din virksomhet, og å se drift og økonomi fra ditt ståsted. Vår jobb er å gi deg akkurat den hjelpen du trenger.

Dette kan vi hjelpe deg med:

 

 • Nasjonal og internasjonal skatt for private og bedrifter
 • Bistand ved utfylling av ligningsoppgaver
 • Klagesaker og kontakt med skattemyndighetene
 • Bistand ved bokettersyn
 • Prosedyre og saker for domstolene
 • Arv og generasjonsskifte
 • Omstruktureringer, fisjon og fusjoner og skattefri omdannelse
 • Bistand ved vedtak om ileggelse av tilleggsskatt eller tvangsmulkt

Kontroll og straff i skattesaker

Bokettersyn

Bokettersyn er myndighetenes granskning av en skatteyters regnskapsbøker. Dette skjer normalt i forbindelse med gjennomgang av skattemelding eller ved klage over ligningen, eller dersom det foreligger mistanke om ulovligheter.


Vår anbefaling er at du rådfører deg med noen som kjenner til dine rettigheter og plikter før du responderer til skatteetaten. Det er nemlig viktig at du er kritisk og nøyaktig i informasjonen du gir skattemyndigheten, og at du følger opp skattekontorets forståelse slik at alle opplysningene blir riktig fra første dag.

Tvangsmulkt

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende er 31. mai.


Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt ved manglende levering. Hvis du blir ilagt tvangsmulkt, må du betale en daglig, løpende bot inntil:

 • Du leverer opplysningene skatteetaten har etterspurt
 • Skatteetaten fastsetter grunnlaget ved skjønn, eller
 • Maksgrensen for tvangsmulkt er nådd

Straffeskatt eller tilleggsskatt

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene, og dersom denne opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler.


Plikten til å gi riktige og fullstendige opplysninger innebærer for det første å gi de opplysninger som det bes om på skattemeldingen og skjemaer. Uriktige eller ufullstendige opplysninger vil for eksempel foreligge hvor inntektsposter som skulle vært tatt med, er utelatt eller at poster er tatt med, men med feil beløp.

Vi hjelper deg med bokettersyn

Du har rett til å la deg representere av advokat i alle stadier av et bokettersyn. Magnus Legal kan bistå med klage på alle typer vedtak, for eksempel pålegg om utlevering av informasjon, eller vedtak om ileggelse av skatt, tilleggsskatt eller tvangsmulkt. Husk at det normalt gjelder en klagefrist på 6 uker.
Kontakt oss for hjelp med bokettersyn

Forskuddsskatt

Både vanlige lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er forskuddspliktige i forhold til skatt.  For selvstendig næringsdrivende kommer forskuddsplikten til uttrykk i form av såkalt forskuddsskatt og den enkelte er selv ansvarlig for å betale skatten på forskudd. 

Skattefri omdanning

De fleste rådgivere vet at en skattefri omdanning kan gjennomføres i «vårsemesteret» - altså fra 1. januar til 30. juni. Vår erfaring er at tankeprosessene rundt en skattefri omdanning bør iverksettes i god tid før årsskiftet. Det er flere grunner til dette.

 

For å utnytte omdanningsreglenes fulle potensiale bør man kjenne til enkelte spissfindigheter. Det ligger dessuten noen skumle «fallgruver» mer eller mindre bortgjemt i omdanningsforskriften.

Skatteamnesti

Om du har verdier eller inntekter som ikke tidligere er innrapportert til Skatteetaten, kan du unngå straff og bøter ved å benytte deg av frivillig retting (skatteamnesti).

 

En betingelse for slik frivillig retting er at du kommer med fullstendig, presis og korrekt informasjon til myndighetene. Du må også oppgi riktig informasjon om hvor inntekten stammer fra. Korreksjonen kan ikke komme som et resultat av et bokettersyn eller lignende kontroll fra skattemyndighetene.

Meget gode på forhandlinger og sterke på skatt.

Nils Bergei

/

CFO, INSTALLIT AS