Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Riktig håndtering av ansatte – fra start til slutt

Arbeidsrett regulerer rettigheter og plikter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er et stort fokus på arbeidsrettslige spørsmål i næringslivet, og mange arbeidsgivere synes det er utfordrende å forholde seg til vernet arbeidstakere har i henhold til arbeidsmiljøloven.

 

Rettsområdet er samtidig i stadig utvikling, blant annet på grunn av EU-rettens innflytelse på norsk rett. I tillegg til arbeidsmiljøloven, bør du som arbeidsgiver også kjenne til andre lover og retningslinjer som gjelder i et arbeidsforhold, for eksempel ferieloven og folketrygdloven samt eventuelle tariffavtaler.

 

Gjennomfører du prosessene riktig, unngår du problemer i etterkant. Arbeidsrett inkluderer alltid mennesker. Sakene som kommer opp må håndteres individuelt og samtidig i samsvar med gjeldende regler. Våre advokater jobber tett med bedriftens ledelse, og vi rådgir innen alle områder av arbeidsretten.

Hva vil du ha hjelp med?

 • Ansettelsesprosessen
 • Utferdigelse av arbeidsreglement og driftsrutiner
 • Tilrettelegging av arbeidstid og avlønning
 • Utbetaling av sykepenger og feriepenger
 • Ferie og permisjon
 • Utfordringer knyttet til likebehandling og diskriminering
 • Etablering og organisering av HMS-rutiner
 • Personvern og kontrolltiltak
 • Oppsigelser og sluttavtaler
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Permittering
 • Utferdigelse av tariffavtaler og pensjonsordninger
 • Generell konflikthåndtering

Oppsigelser og nedbemanning

Oppsigelser

Det gjelder strenge regler for oppsigelser. For at en oppsigelse skal være lovlig, må det for det første foreligge et saklig oppsigelsesgrunnlag. Videre må selve oppsigelsesprosessen følge strenge formkrav for å være gyldig.

Nedbemanning

Det kan være flere årsaker til at en bedrift har behov for å nedbemanne. 

Nedbemanning kan gjøres enten ved oppsigelse av ansatte, eller ved frivillige løsninger som sluttpakker og liknende. 

En virksomhet som skal nedbemanne bør sørge for å ha et godt beslutningsgrunnlag. Beslutningen om nedbemanningen må være forankret i virksomhetens ledelse og aller helst ved styrebeslutning - i alle fall om det rammer et antall ansatte.

Sluttavtaler

Sluttavtaler kalles også frivillige fratredelsesavtaler og er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver hvor partene blir enige om at ansettelsesforholdet skal avsluttes og på hvilke vilkår.

I utgangspunktet har arbeidsmiljøloven strenge regler for avslutning av et arbeidsforhold, men partene kan altså, innenfor visse rammer, avtale seg vekk fra disse reglene. På grunn av de strenge reglene bør en sluttavtale utformes på en god nok måte slik at arbeidsgiver unngår konflikter og  krav i etterkant.

Arbeidsavtalen

Arbeidsgiver sitter ofte med den største risikoen dersom det blir tvist om et arbeidsforhold. For å spare bedriften for unødvendige konflikter og kostnader i ettertid er det derfor lurt å bruke nok tid på å utarbeide gode, skriftlige arbeidsavtaler - hvor rettighetene og pliktene til arbeidstaker fremgår.

Vi har satt opp en enkel sjekkliste for å gi deg oversikt over hva som  og bør være inkludert i en arbeidsavtale for at den skal være gyldig og for å unngå begrensninger i arbeidsgivers styringsrett.

Last ned her

Magnus Legal Bilde Landingside Sjekkliste Arbeidskontrakt Ny (1)

Varsling

1. januar 2020 fikk vi nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven. Målet var å styrke varslerens situasjon, og å gjøre det enklere for bedriftene å håndtere et varsel på en god måte.

Alle arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass. I tillegg kan også elever, verne- og tjenestepliktige, innsatte og pasienter i helsetjenesten varsle. 

Les mer om varsling her: 

Varsling – nye regler i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2020

Arbeidsrett Varsling (1)

Reglene om arbeidstid

Som arbeidsgiver må du passe på at din virksomhet overholder bestemmelsene om arbeidstid. I utgangspunktet må din virksomhet følge reglene om arbeidstid slik disse fremkommer av arbeidsmiljøloven. I guiden vår kan du lese om hovedreglene som gjelder. 

Last ned

Ebook Cover Arbeidstid

Ferie og ferieavvikling

Feriepenger

Som arbeidsgiver er det nødvendig å kjenne til bestemmelsene for beregning og utbetaling av feriepenger.

Sykmeldt i ferien

Hva gjør du dersom en av dine arbeidstakere blir sykmeldt før eller under den fastsatte ferien sin?

Overføring av ferie

Har du ansatte som ønsker å overføre ubrukte feriedager til neste år? Da må du kjenne reglene som gjelder for overføring av ferie.