Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Skatt og avgift for fast eiendom

Du som jobber med fast eiendom må forholde deg til både skatte- og avgiftsregelverket. Kunnskap om skatt og merverdiavgift for fast eiendom er viktig for en korrekt og effektiv forvaltning av eiendommene.

 

Reglene kan ha stor innvirkning på investeringene som gjøres. Vår erfaring er at god planlegging ofte viser seg å være en avgjørende suksessfaktor. Vi anbefaler derfor at du har fokus på både skatt og avgift allerede i starten av eiendomsprosjektet. Da unngår du overraskelser underveis og kan ferdigstille prosjektet til rett tid og riktig pris.

Hva vil du ha hjelp med?

 • Frivillig registrering for utleie av bygg
 • Justeringsregler
 • Salg av eiendom eller eiendomsselskap
  • Avklaring av de juridiske og økonomiske konsekvenser ved salg av aksjer kontra innmatsalg i eiendomsselskaper, særlig med sikte på skatt, mva, pant, dokumentavgift og aksjelovgivningen.
  • Gjennomføring av nødvendige omstruktureringer
  • Utarbeidelse av nødvendig avtaleverk
  • Gjennomføring av det økonomiske oppgjøret, herunder dialog med finansielle aktører
 • Oppussing eller påkostning av næringslokaler
 • Eiendomsskatt
 • Merverdiavgift ved leietakers konkurs
 • Formuesskatt
 • Struktur på eiendomsporteføljen
  • Avklaring på hvordan eiendomsporteføljen skal struktureres for å få en optimal tilpasning til skatt- og avgiftsreglene samt til aksjelovgivning og pantelov
  • Avklare økonomiske risikoforhold ved drift
  • Avklare salgsrelaterte forhold, gjennomføring av juridisk vendor-due dilligence
  • Gjennomføring av nødvendig omstrukturering
 • Merverdiavgift i utbyggingsprosjekter
  • Avklare modell for utbygger ved utbygging av infrastruktur ved utbygging av areal for næring, bolig og fritidsbebyggelse
  • Bistand ifm reguleringsplan
  • Bistand ifm utarbeidelse av utbyggingsavtaler iht plan- og bygningsloven
  • Avklaring av mva-fradrag, anleggsbidragsmodell og justeringsmodell

Tenk skatt og merverdiavgift allerede i tidlig fase i eiendomsprosjekter

Skatte- og avgiftsregelverket byr nemlig på muligheter du ønsker å få med deg og fallgruver du ønsker å unngå.

Det er forskjell på næringseiendom og boligeiendom når det gjelder fradragsrett. I større prosjekter kan man ha mange forskjellige eiendomstyper, for eksempel: næringsseksjoner, boligseksjoner, parkeringsområder og felles uteområder.

Det kan derfor være lurt både skatte- og avgiftsmessig, å strukturere større eiendomsprosjekter i en holdingstruktur.

 

Skatt Avgift Fast Eiendom Et Godt Tips Hv

Fradrag for merverdiavgift på infrastruktur

Som vilkår for å få byggetillatelse kan iendomsutviklere bli pålagt å opparbeide og bekoste offentlig infrastruktur, slik som VA-anlegg, vei- og gangsti, lysanlegg o.l. Det kan være store kostnader knyttet til bygging av infrastruktur. Spørsmålet blir da: Hvordan kan man innrette seg for å unngå at merverdiavgift på offentlig infrastruktur blir en kostnad for utbygger?

Anleggsbidragsmetoden og justeringsmetoden er to velkjente modeller som kan løfte merverdiavgift av byggetiltaket.

Miljøsanering av eiendom

I dag skifter mange større eiendommer karakter og går fra å være industritomter til å bli brukt til utbygging av boliger. Dette utløser i enkelte tilfeller krav om sanering av tomten, og noen må plukke opp denne regningen. Slike saneringstiltak kan koste mye. Da er det viktig å vite om merverdiavgiften på arbeidet kan fradragsføres, eller om avgiften blir en endelig kostnad.

Skatt Avgift Fast Eiendom Miljøsanering Hv