Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Erfarne entrepriseadvokater innen bygg, anlegg og eiendom

En godt utformet entreprisekontrakt er avgjørende for vellykkede prosjekter innen bygg og anlegg. Kontrakten klargjør partenes rettigheter, plikter og ansvar grundig, noe som forebygger misforståelser og tvister i prosjektets løpetid. Den spesifiserer krav til kvalitet, tidslinjer og kostnader, og legger grunnlaget for effektiv prosjektstyring og trygg gjennomføring. Nøye formulerte avtalevilkår beskytter både entreprenører og byggherrer mot uforutsette hendelser, og muliggjør fokus på å levere prosjektet i samsvar med avtalte vilkår og mål.

Tidlig juridisk rådgivning i byggeprosessen bidrar til en smidigere prosess og minimerer risikoen for konflikter ved prosjektets slutt. Vi bistår våre kunder i alle ledd i entrepriseoppdraget, herunder i kontraktsforhandlinger, løpende rådgivning underveis i prosjektet, håndtering av endringer og tillegg og i sluttoppgjøret. Vi prosederer også saker for retten.

Våre tjenester:

 • Kontraktsforhandlinger.
 • Utforming av kontrakter.
 • Risikoregulering.
 • Løpende rådgiving i prosjektet.
 • Håndtering av endringer og tillegg.
 • Inndriving av utestående krav.
 • Håndtering av reklamasjon eller mangler.
 • Bistand i forbindelse med sluttoppgjør.
 • Stans av arbeider ved betalingsmislighold.
 • Forsinkelse og krav om dagmulkt.
 • Overtakelsesforretning.
 • Tvisteløsning - Forhandling om sluttoppgjør og tvistesaker.
sørg for gode entreprisekontrakter

Få hjelp med NS - Norsk standardkontrakt

Norsk Standard (NS) blir en stadige viktigere del av norsk entrepriserett. Tidligere arbeidet kun de store entreprenørene under NS. Nå ser vi at både mellomstore og små bedrifter, helt ned til enkeltpersonforetak, arbeider under NS. Ofte refereres det kun til NS i avtaledokumentet.

Erfaring viser at svært få entreprenører og prosjektleder har lest NS-kontrakten som gjelder for prosjektet godt nok.

Ved bruk av NS-kontraktene er det avgjørende å kjenne reglene og pliktene som følger av standarden. God kunnskap om bestemmelsene i den aktuelle NS, kan spare deg for både tid og penger. NS inneholder verktøy som begge partene kan benytte når det oppstår uforutsette forhold underveis i prosjektet. Det kreves imidlertid ofte særskilte varsel innen korte frister for å kunne ta i bruk disse verktøyene.

Vi kan bistå med rådgivning om de mulighetene som ligger i den avtalte NS-kontrakten. Vi har også en rekke kurs om NS-kontrakter for både vanlige ansatte og prosjektledere/ledelse, og det er bare å ta kontakt med oss for å avtale bedriftsinterne kurs.

Dette må du vite om entrepriser i bygg, anlegg og eiendom

Vanlige entrepriser

I næringsprosjekter reguleres byggeprosessen av ulovfestede entrepriserettslige regler, med mindre partene har avtalt noe annet, for eksempel bruk av en standardkontrakt (NS). En skriftlig avtale mellom partene definerer vanligvis oppgaver, tidspunkt og kostnader i byggeoppdraget.

Underveis i prosjektet kan det oppstå endringer og uforutsette situasjoner som må håndteres i tråd med kontrakten og eventuell standardkontrakt. Standardkontrakter har ofte strengere regler for tidsfrister og varsling enn generell entrepriserett.

Forbrukerentrepriser

I forbrukerentrepriser er byggherren en forbruker, og dermed omfattes oppdraget av forbrukerlover som håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven. Dette påvirker blant annet entreprenørens rådgivningsplikt, krav til garantistillelse, retten til tilleggsbetaling ved endringer, dagmulkt ved forsinkelser og reklamasjonsfrister.

Vi har bred erfaring med å løse tvister innen forbrukerentrepriser og betjener både forbrukere og entreprenører som våre kunder.

Utførelsesentrepriser og totalentrepriser

I en utførelsesentreprise utfører entreprenøren det byggherren eller oppdragsgiveren har prosjektert, mens i en totalentreprise prosjekterer entreprenøren også leveransen i tillegg til å utføre den. Dette skillet er avgjørende for entreprenørens ansvar i byggeprosjektet: i utførelsesentreprise er entreprenøren ansvarlig for å utføre oppdraget i samsvar med byggherrens prosjektering, mens i totalentreprise må entreprenøren sikre at resultatet stemmer med de initielle beskrivelsene gitt av byggherren. Uenigheter om mangler eller avvik kan ofte oppstå, noe som kan føre til tvister og økonomiske tap for partene, samt stans i byggeprosjektet.

Se også:

format_quote
Fantastisk kort responstid, faglig sterke, forstår caset.

Kjell Arve Bjørnestad | Prosjektansvarlig | PreTre AS

Utviklingsavtaler og utbyggingsavtaler: Effektive og viktige verktøy

Les saken

Tiltak ved reklamasjon i byggeprosjekt

Les saken