Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Entrepriser i bygg, anlegg og eiendom

Advokatene i Magnus Legal har god erfaring med å bistå både byggherre og entreprenør (hovedentreprenør og underentreprenør) med problemstillinger knyttet til entrepriseoppdrag.

 

Vi ser at det å benytte juridisk rådgivning tidlig i prosjektet kan bidra til en bedre byggeprosess og redusere muligheten for konflikt i sluttoppgjøret.

 

Vi bistår våre kunder i alle ledd i entrepriseoppdraget, herunder i kontraktsforhandlinger, løpende rådgivning underveis i prosjektet, håndtering av endringer og tillegg og i sluttoppgjøret. Vi prosederer også saker for retten.

Hva trenger du hjelp med?

 • Kontraktsforhandlinger
 • Utforming av kontrakter
 • Risikoregulering
 • Løpende rådgiving i prosjektet
 • Håndtering av endringer og tillegg
 • Inndriving av utestående krav
 • Håndtering av reklamasjon eller mangler
 • Bistand i forbindelse med sluttoppgjør
 • Stans av arbeider ved betalingsmislighold
 • Forsinkelse og krav om dagmulkt
 • Overtakelsesforretning
 • Tvisteløsning
  • Forhandling om sluttoppgjør
  • Tvistesaker

Hva må du vite om entrepriser i bygg, anlegg og eiendom?

Vanlige entrepriser

Dersom begge partene i et byggeprosjekt er næringsdrivende er det ulovfestede entrepriserettslige regler som regulerer byggeprosessen. Dette gjelder dersom partene ikke har avtalt noe annet, for eksempel at en standardkontrakt (NS) skal gjelde mellom partene.

Ofte har partene en skriftlig avtale som regulerer byggeoppdraget, herunder hva som skal utføres, når det skal utføres og til hvilken pris.

Det er vanlig at det oppstår endringer og uforutsette situasjoner underveis i byggeprosjektet. Hvordan disse skal løses avhenger av hva som er avtalt i kontrakten og om partene har valgt å benytte en standardkontrakt.

De fleste standardkontraktene har betydelig strengere regler om tidsfrister og varsling enn det som følger av alminnelig entrepriserett.

Forbrukerentrepriser

I forbrukerentrepriser er byggherren en forbruker. Når byggherren er en forbruker vil oppdraget omfattes av forbrukerlover, som håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven.

Dette får blant annet betydning for entreprenørens rådgivningsplikt, garantistillelse, muligheten til å kreve tilleggsbetaling ved endringer, dagmulkt ved forsinkelser og reklamasjonsfrister. 

Vi har erfaring med å løse tvister ved forbrukerentrepriser, og har både forbrukere og entreprenører som våre kunder.

Utførelsesentrepriser og totalentrepriser

I en utførelsesentreprise utfører entreprenøren det byggherren eller oppdragsgiver har prosjektert. Dette i motsetning til en totalentreprise, hvor entreprenøren også prosjekterer leveransen.

Skillet har spesielt betydning for entreprenørens ansvar i byggeprosjektet: ved en utførelsesentreprise har entreprenøren ansvar for å utføre oppdraget i samsvar med det som byggherren har prosjektert. Dersom dette er utført, er det byggherren som har risikoen for at prosjekteringen, og dermed resultatet, er riktig.

I en totalentreprise har entreprenøren påtatt seg ansvaret for at resultatet stemmer med de beskrivelsene som byggherren har gitt innledningsvis i prosjektet. Det betyr at entreprenøren både må prosjektere riktig, og utføre det riktig. Dersom resultatet ikke samsvarer med beskrivelsene av leveransens kvalitet og utforming, vil det foreligge en mangel.

Ofte ser vi at byggherren og entreprenøren er uenig i om en mangel eller et avvik skyldes manglende prosjektering eller feil i de opprinnelige beskrivelsene. Dette skaper ofte en tvist som kan føre til stans i byggeprosjektet og økonomisk tap for partene.

"Fantastisk kort responstid, faglig sterke, forstår caset."

Kjell Arve Bjørnestad

/

Prosjektansvarlig, PRETRE AS

Norsk Standardkontrakt - NS

Norsk Standard (NS) blir en stadige viktigere del av norsk entrepriserett. Tidligere arbeidet kun de store entreprenørene under NS. Nå ser vi at både mellomstore og små bedrifter, helt ned til enkeltpersonforetak, arbeider under NS. Ofte refereres det kun til NS i avtaledokumentet.

Erfaring viser at svært få entreprenører og prosjektleder har lest NS-kontrakten som gjelder for prosjektet godt nok.

Ved bruk av NS-kontraktene er det avgjørende å kjenne reglene og pliktene som følger av standarden. God kunnskap om bestemmelsene i den aktuelle NS, kan spare deg for både tid og penger. NS inneholder verktøy som begge partene kan benytte når det oppstår uforutsette forhold underveis i prosjektet. Det kreves imidlertid ofte særskilte varsel innen korte frister for å kunne ta i bruk disse verktøyene.

Advokatfirmaet Magnus Legal kan bistå med rådgivning om de mulighetene som ligger i den avtalte NS-kontrakten. Vi har også en rekke kurs om NS-kontrakter for både vanlige ansatte og prosjektledere/ledelse, og det er bare å ta kontakt med oss for å avtale bedriftsinterne kurs.

Norsk Standardkontrakt NS