Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Står du foran en eiendomstransaksjon?

Da anbefaler vi at du stanser opp litt, og vurderer om strukturen er optimal i forhold til transaksjonen som skal gjennomføres. Med korrekt organisering kan man spare skatt og avgifter. Videre kan det være behov for å skille ut eiendom eller virksomhet fra selskapet som skal overdras, dersom partene ikke ønsker at dette skal følge med.

 

Ta kontakt med oss for råd om optimal organisering av dine selskaper!

 

Vi bistår deg gjennom omorganiseringen, både med de selskaps- og skatterettslige problemstillingene, så vel som kontraktsforholdene som må hensyntas underveis. Vi ivaretar også arbeidsrettslige aspekter ved en omorganisering, og kan bidra med alle praktiske forhold frem til den nye strukturen er på plass.

Hva trenger du hjelp med?

 • Kontraktsforhandlinger
 • Kontraktsutforming
 • Valg av struktur
 • Skatt og avgiftsspørsmål
 • Juridisk due diligence
 • Utarbeide dokumentasjon
 • Forwardkontrakter

Juridisk due diligence ved kjøp av eiendomsselskaper

Formål

Ved en selskapsgjennomgang, også kjent som en "due diligence", samles det inn informasjon om et selskap, som så analyseres. Dette skjer gjerne i forkant av oppkjøp, fusjoner eller andre strategiske endringer.

Formålet er å avdekke eventuelle skjulte verdireduserende faktorer og begrense risikoen for negative overraskelser etter at virksomheten er overdratt. Resultatet av en due diligence utgjør dermed et viktig grunnlag i forhandlingene mellom kjøper og selger.

Magnus Legal kan bistå både med forberedelser og gjennomføring av due diligence i eiendomstransaksjoner. Vi har erfarne advokater innen slike transaksjoner som vet hva man bør være oppmerksom på underveis i prosessen.

Kjøp av eiendom i form av aksjer i et eiendomsselskap

Mange næringseiendommer selges i form av aksjer i et single purpose-selskap som eier eiendommen. Det er skatte- og avgiftsmessig gunstig å selge aksjer fremfor å selge den underliggende eiendommen.

Kjøper slipper å betale dokumentavgift ved kjøpet, da hjemmelen til eiendommen forblir hos single purpose-selskapet. Er selgeren et aksjeselskap slik at man kommer inn under fritaksmetoden slipper selgeren å betale skatt av gevinsten på aksjene.

Det er dermed gunstig både for selger og kjøper at overdragelse av eiendom skjer i form av aksjer, men det er likevel noen forhold som kjøper bør være oppmerksom på.

Hva kan vi hjelpe til med?

 • Vi kan gjennomføre juridisk due diligence hvor vi ser på selskapsrettslige, skatt-/ avgiftsrettslige, kontraktsrettslige og arbeidsrettslige forhold i den aktuelle virksomheten. Vi kobler på rådgivere i Azets for finansiell (og teknisk) due diligence.
 • Fremgangsmåte:
  • Innsamling av relevant informasjon og dokumentasjon i datarom
  • Gjennomgang og analyse av dette, for å avdekke evt risikoer og verdireduserende faktorer for kjøper
  • Oppsummeres i en oversiktlig rapport med linker direkte inn i relevant dokumentasjon
 • Resultat: våre rapporter vil gi kjøper et godt innblikk i den aktuelle virksomheten/ selskapet, og danne et godt utgangspunkt for videre forhandlinger med selger om kjøpesum.

 

Fradrag for merverdiavgift på transaksjonskostnader

I forbindelse med salg av fast eiendom eller aksjer pådras det gjerne en del transaksjonskostnader. Transaksjonskostnader er kostnader som har sammenheng med erverv eller overdragelse av foretak (herunder aksjeselskap) samt fusjon, fisjon og andre større omorganiseringer av virksomhet. 

Fradrag For Merverdiavgift På Transaksjonskostnader

Organisering av eiendomsportefølje

Hvordan du best skal organisere din eiendomsportefølje avhenger av størrelsen på den og hvilke planer du har for eiendommene.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

 • Næringsvirksomhet eller «passiv kapitalforvaltning»
 • Fordeling av eiendommene
 • Større porteføljer
 • Fritaksmetoden
 • Hvordan komme over i en holdingstruktur
Organisering Av Eiendomsportefølje