Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Utleie av fast eiendom

Det kan være forholdsvis store kapitalkostnader knyttet til et bygg eller lokale, og som utleier gjelder det å ha oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har.

 

For utleie av næringslokaler er husleieloven i stor utstrekning gjort fravikelig. Det er derfor viktig at du har gode leieavtaler som sikrer stabil leieinntekt, avgrenset vedlikeholdsansvar og sanksjoner dersom leietaker misligholder avtalen.

 

Vi hjelper også deg som leier ut bolig. Vi har god oversikt over hvilke rettigheter og plikter partene har på de grunnleggende områdene i et leieforhold, helt fra signering til oppsigelse.

 

For utleiere av fast eiendom finnes mange muligheter og fallgruver når det kommer til spesielt merverdiavgift, men også skatt. Utleier må ha god kontroll over hva leietaker bruker lokalene til. Slike forhold må reguleres nøye i leiekontrakt.

 

Ved avslutningen av leieforholdet må utleier gjennomgå leieobjektet for å avdekke eventuelle avvik og mangler som kan søkes erstattet av leietaker.

 

Alt dette kan vi hjelpe deg med, så reduserer vi din risiko som utleier.

Hva trenger du hjelp med?

 • Utleie/leie av næringslokaler
 • Utforming av tilpassede leieavtaler
 • Tvist om vedlikehold av lokaler
 • Inndriving av utestående husleie
 • Opphør av leieforhold
  • Oppsigelse
  • Heving
  • Tilbakelevering
  • Reklamasjoner
 • Merverdiavgift ved utleie
 • Forhandlinger og tvistesaker
 • Utleie av bolig
  • Utforme leieavtaler
  • Håndtering av reklamasjoner
  • Inndriving av utestående husleie
  • Oppsigelse og heving
  • Tilbakelevering
  • Krav om utbetaling av depositum
  • Tvistesaker, herunder Husleietvistutvalget

Utleie av fast eiendom og frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Utleier kan imidlertid sikre seg fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til utleien dersom han leier ut til avgiftspliktige næringsdrivende og registrerer seg frivillig i Merverdiavgiftsregisteret. Husk at utleier da må beregne utgående merverdiavgift på husleien.

Les om hvilke leieforhold som kan frivillig registreres og hvilke krav som stilles i denne bloggen: Utleie av fast eiendom: Regler for frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret

 

Utleie Av Fast Eiendom Frivillig Registrering Hv

Merverdiavgift ved utleie av kontorhotell eller co-working

En utleievariant som har hatt en betydelig vekst i senere tid er de såkalte «kontorhotellene» eller «co-working» som det også kalles. Kontorhotell har en kontinuerlig utskiftning av fremleietakere, som benytter arealet på ulik måte og med ulik leietid. Dette kan by på utfordringer knyttet til merverdiavgiftbehandlingen.

Les om dokumentasjonen du bør ha og hva du spesifikt bør avtale med leietaker i denne bloggen: Alt du må vite om merverdiavgift ved utleie av kontorhotell eller co-working

Utleie Av Kontorhotell Hv

Fremleie av næringslokaler

Fremleie vil si at en leietaker overfører sine rettigheter og plikter i hht leieavtalen til en tredjepart, uten selv å tre ut av sitt leieforhold med utleieren. Leietaker blir altså ikke fristilt fra sitt ansvar, men det inngås et nytt avledet leieforhold som helt eller delvis dekker de kontraktsmessige forpliktelsene i hovedleieavtalen. Om en leietaker har adgang til å fremleie lokalet, avhenger av leiekontrakten som er inngått.

Les mer her: Fremleie av næringslokaler

Ledd i utleien – om tilleggstjenester

Utleiere av næringseiendom kan tilby en rekke tjenester til leietakerne. Dette kan for eksempel være renhold, resepsjonstjeneste eller møbelleie. Når skal slike tilleggstjenester regnes som et ledd i utleien? Faktisk er det ikke slik at en tilleggstjeneste trenger å være avtalt i husleieavtalen i det hele tatt for å bli ansett som å være som ledd i utleien.

 

Les mer her: Hva anses som ledd i utleien?

Lokalenes stand ved fraflytting

Uenighet mellom leietaker og utleier ved tilbakelevering av et næringslokale er ikke uvanlig. Mange problemer kan unngås ved god dokumentasjon, samt protokoller fra befaring både ved overlevering til leietaker og ved tilbakelevering til utleier. Her kan du lese mer om hva du bør huske på og laste ned guide med mal til overtagelsesprotokoll.

 

Les mer: Lokalenes stand ved fraflytting

Leietakers konkurs

Leietakers konkurs vil nesten alltid medføre økonomisk tap for utleier i form av blant annet tapte leieinntekter, tapte felleskostnader og ofte et etterslep på vedlikeholdskostnader som man ikke får dekket. Her får du en oversikt over hva utleier må foreta seg ved leietakers konkurs og hvilke frister utleier må passe.

Når leietakeren går konkurs

Hvordan håndtere merverdiavgift ved leietakers konkurs?

Utleie Av Fast Eiendom Leietakers Konkurs Hv

Følg opp leiekontrakten

God eiendomsforvaltning innebærer at utleier bør følge opp leieforholdet fra etablering av leiekontrakten til avslutning av leieforholdet. 

Mange utleiere har et avslappet forhold til oppfølging av leiekontrakter. Det kan føre til økonomisk tap, blant annet ved at leien ikke blir økt med riktig sum til riktig tid, uriktig mva-behandling, udekte felleskostnader eller for sent påkall av garanti.

Her finner du gode råd til hvordan du best kan følge opp leiekontrakter: Derfor bør du følge opp leiekontrakten

Utleie Av Fast Eiendom Leiekontrakten Hv