Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Utbyggingsavtaler med kommunen

En utbyggingsavtale med kommunen skal følge reglene i plan- og bygningsloven og kan omfatte alle typer arealformål, men anvendes vanligvis i forbindelse med større boligutbygginger eller næringsutbygginger. Kommunen bruker gjerne utbyggingsavtaler for å oppnå økt kontroll med utformingen av bebyggelsen i kommunen samt med utbygging av infrastruktur som utbygger etter reguleringsplanen skal bekoste.

 

Essensen i utbyggingsavtalen består i at utbygger påtar seg å bygge eller finansiere tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planen, det kan for eksempel være infrastruktur som vei, vann, avløp, busslommer og renseanlegg. Noen av disse tiltakene kan etter loven pålegges som vilkår for utbygging, men i utbyggingsavtalen kan en utbygger ta på seg tiltak som går utover dette.

 

 

Det finnes noen begrensninger i hva som kan avtales. Tiltaket må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og til de plikter kommunen påtar seg i avtalen. I tillegg må kostnaden for utbygger stå i rimelig forhold til belastningen kommunen tar. Tiltaket må videre være av nødvendig karakter og ha en saklig sammenheng med utbyggingen. Begrensningene følger av plan- og bygningsloven, og skal beskytte utbygger for urimelige pålegg fra det offentlige.

 

Hva vil du ha hjelp med?

  • Bistand ifm utarbeidelse av reguleringsplan og utforming av reguleringsvedtekter.
  • Forhandlinger med kommune om hva som er tiltak av nødvendig karakter og saklig sammenheng.
  • Utarbeidelse av utbyggingsavtale med kommunen.

Utbyggingsavtaler med grunneier

En utbyggingsavtale med grunneier, som alternativ til kjøp av grunneiendommen, kan gi utbygger en rett (opsjon) til å bygge ut en grunneiendom som enda ikke er regulert til formålet.

 

Et alternativ kan også være å bygge ut en regulert grunneiendom, men der oppgjør til grunneier skal skje suksessivt likt med salg av tomter. Dette gir bedre likviditet til utbygger og bedre fortjeneste til grunneier.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Bistand ifm forhandlinger om vilkår for utbygging av grunneiendom med grunneier.
  • Bistand ifm utarbeidelse av reguleringsplan og vedtekter.
  • Utarbeidelse av utbyggingsavtalen.
  • Gjennomføring av avtalen såsom finansiering, pant, fradelinger og oppgjør med grunneier.
  • Bistand ifm salg av tomter til kunde.

 

Ta gjerne kontakt dersom dette er aktuelle problemstillinger for ditt utbyggingsprosjekt.

Kommunale vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg)

Det er viktig å være i forkant ved en utbygging av VA-anlegg, og vi anbefaler at du bruker ressurser i planleggingen og sørger for god dialog med kommunen.

Da kan kommunen legge føringer på den tekniske delen av anlegget slik at de har kontroll på at denne tilfredsstiller kommunen sine krav.

Konsekvensen av at kommunen stiller spørsmål ved de tekniske løsningene kan bli at kommunen nekter å overta ansvar for drift og vedlikehold av anlegget.

Les mer: Kommunale vann- og avløpsanlegg – hvem har driftsansvaret?

Rekkefølgebestemmelser

Før du begynner å bygge ut et område bør du sjekke om kommunen har fastsatt rekkefølgekrav i reguleringsplanen for området. Dette er bestemmelser om tiltak som må utføres før man kan igangsette utbygging av et område eller en tomt. Et eksempel er at nybygg utløser krav om at infrastrukturen må oppgraderes.

I denne bloggen finner du en oversikt over hvordan rekkefølgebestemmelser utløses, og hvordan du unngår at enkle tiltak får uante økonomiske konsekvenser.

Les mer: Rekkefølgebestemmelser

Utbyggingsavtale med opsjonselement

Utbyggingsavtale med opsjonselement er en god modell for utbygging av større områder uten å få for stor økonomisk eksponering.

Dersom utbygger har lav økonomisk risiko er han videre i stand til å gi grunneier større vederlag for grunneiendommen.

Hva er suksessmomentene i en slik avtale?

Få gode råd:  Utbyggingsavtalen – korleis tenke stort med liten risiko?

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt i dag for en uforpliktende vurdering av din sak. Fyll ut kontaktskjema eller ta kontakt via telefon eller e-post.

Åpningstid på sentralbordet: Hverdager mellom 08:00-16:00.

+47 55 29 90 00

post@magnuslegal.no

Bruk denne eposten for fakturaspørsmål: invoice@magnuslegal.no