Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Komplisert og detaljert regelverk

Regelverket er dels basert på en rekke EU-direktiv, og formålet er å sikre at de enorme ressursene stat, kommune og andre offentlige organer bruker på anskaffelser anvendes på en hensiktsmessig og effektiv måte. De virkemidlene som brukes for å oppnå dette er:

  • krav om at anskaffelser skal konkurranseeksponeres
  • kontrakt skal tildeles på ikke-diskriminerende og transparente vilkår
  • tildelingsprosessene skal være etterprøvbare

Regelverket skal altså verne om hensynet til effektiv bruk av felleskapets verdier, samt forhindre korrupsjon i offentlig sektor. Samtidig er regelverket for offentlige anskaffelser komplisert og detaljert; noe som byr på utfordringer for deg som offentlige oppdragsgiver.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Vi bistår oppdragsgiver med planlegging av anskaffelsen. Vi kan veilede oppdragsgiver om hvilke ufravikelige krav som gjelder for den aktuelle anskaffelsen, og vi gir råd knyttet valg av konkurranseform. Vi utformer konkurransegrunnlag, kravspesifikasjoner og andre konkurransedokumenter.
  • Vi bistår underveis i anskaffelsesprosessen, for eksempel i forbindelse med spørsmål fra leverandører mens konkurransen pågår og spørsmål om avvisning av leverandører eller tilbud.
  • Vi håndterer klager fra leverandører underveis i anskaffelsesprosessen.
  • Vi bistår også der oppdragsgiver blir innklagd for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene.
  • Vi hjelper offentlige myndigheter med å foreta vurderinger om, og eventuelt hvordan, reglene om statsstøtte skal anvendes der offentlige organer kjøper varer og tjenester.

Spesielt om statsstøtte

De fleste offentlige oppdragsgivere er godt kjent med anskaffelsesregelverket, som gir regler for hvordan offentlige oppdragsgivere skal gå frem ved inngåelse av ulike typer kontrakter. Et vilkår her er altså at det foreligger en gjensidig bebyrdende avtale mellom den offentlige oppdragsgiver og leverandøren.

Men der offentlige aktører yter direkte tilskudd til en leverandør, eller kjøper noe til overpris eller inngår kontrakt på vilkår som ikke er markedsmessige, har vi ytterlige et EØS-regelverk som offentlige oppdragsgivere må huske på – nemlig statsstøtteregelverket.

Dette regelverket omtales også gjerne som forbud mot offentlig støtte.

Formålet med statsstøtteregelverket er å unngå at offentlige midler brukes til å selektivt begunstige et selskap eller en annen sammenslutning, slik at denne får en urimelig konkurransefordel – noe som igjen kan forringe konkurransen i det aktuelle markedet, og virke negativt på næringsutvikling og innovasjon.

Det finnes imidlertid mange unntak fra denne hovedregelen, både for såkalt bagatellmessig støtte, samt at man har forhåndsdefinert ulike gruppeunntak som ikke skal anses som ulovlig å gi støtte til.

For norske kommuner er det viktig at der man yter direkte støtte, gjennomfører salg av kommunal eiendom eller kjøper varer eller tjenester på ikke-markedsmessige vilkår, sørger for å vurdere støttens lovlighet.

Offentlig Anskaffelse Statsstøtte

Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser

For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

 

Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 80 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge.

 

Les mer på nettsiden: www.inventura.no