utleie_fast_eiendom_advokat

Utleie

Hvilke rettigheter og plikter har partene i et leieforhold? Det er forskjell på å leie ut til næring og til bolig. I Magnus Legal har vi god innsikt i reglene om utleie av både næringslokaler og bolig. Vi bistår med å utforme leieavtalen slik at du unngår senere konflikt.

Gode utleieavtaler

Som utleier gjelder det å ha oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har. Det kan være forholdsvis store kapitalkostnader knyttet til et bygg eller lokale. Det er derfor viktig at du har gode leieavtaler som sikrer stabil leieinntekt, avgrenset vedlikeholdsansvar og sanksjoner dersom leietaker misligholder avtalen.   

 

Merverdiavgift ved utleie

Det er viktig å huske på gode merverdiavgiftsklausuler som er tilpasset det konkrete leieforholdet. De fleste standardkontrakter har i dag slike klausuler, men man må alltid vurdere å tilpasse disse til realitetene.

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Utleier kan imidlertid sikre seg fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til utleien dersom han leier ut til avgiftspliktige næringsdrivende og registrerer seg frivillig i Merverdiavgiftsregisteret. Husk at utleier da må beregne utgående merverdiavgift på husleien.

Hva trenger du hjelp med?

 • Utleie/leie av næringslokaler
 • Utforming av tilpassede leieavtaler
 • Tvist om vedlikehold av lokaler
 • Inndriving av utestående husleie
 • Opphør av leieforhold
  • Oppsigelse
  • Heving
  • Tilbakelevering
  • Reklamasjoner
 • Merverdiavgift ved utleie
 • Forhandlinger og tvistesaker
 • Utleie av bolig
  • Utforme leieavtaler
  • Håndtering av reklamasjoner
  • Inndriving av utestående husleie
  • Oppsigelse og heving
  • Tilbakelevering
  • Krav om utbetaling av depositum
  • Tvistesaker, herunder Husleietvistutvalget

Spør våre eiendomsadvokater om utleie.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.

Utleie av næringslokaler

Husleieloven er fravikelig ved næringsutleie, som betyr at du ikke er forpliktet til å følge lovens system eller regler. Dersom du leier ut næringslokaler har du stor avtalefrihet og kan dermed tilpasse avtalen etter dine og leietakerens egne behov og ønsker.

Vi anbefaler at du som utleier er grundig ved utforming av avtalen, fordi gode avtaler kan bidra til å unngå senere konflikt og økonomisk tap.

Hos oss finner du advokater med god kunnskap om rettigheter og plikter ved utleie av næringslokaler. Vi vet at hvert leieforhold er ulikt og at den enkelte leieavtalen bør tilpasses etter:

 • hvilken type lokale som leies ut
 • hvilken leietaker som leier
 • hvilken virksomhet som skal drives i lokalet

 

Det kreves for eksempel helt andre avtalebestemmelser ved leie av kontorlokaler enn ved leie av verksted- eller restaurantlokaler. Det vil videre stilles helt andre krav til egenskaper i lokalet, herunder brannsikring og universell utforming, ved utleie til det offentlige enn ved utleie til private parter. Leieavtalen bør regulere de særlige hensyn som gjelder ved ulike typer leieforhold.

 

Opphør av leieforhold i næring

Vi bistår også ved opphør av leieforhold. Da er det viktig å ha gode rutiner slik at du unngår økonomisk tap. Dette gjelder særlig for vedlikehold. Vi anbefaler for eksempel at utleier og leietaker har en felles befaring noen måneder før leieforholdet opphører, slik at man får en oversikt over lokalets tilstand og at man allerede på dette tidspunktet kan pålegge leietaker utbedring av mangelfullt vedlikehold og skader på lokalet.

Våre eiendomsadvokater kan bistå deg når du skal bringe et leieforhold til opphør, slik at det gjøres på riktig måte. Ta gjerne kontakt i dag for en uforpliktende samtale.

Utleie av bolig

Vi bistår også ved utleie av bolig. Når man leier ut bolig er det viktig å ha god kjennskap til husleieloven. Det er ulovlig med leieavtaler som gir leietakeren dårligere rettigheter enn det som fremgår av husleieloven. En leieavtale som er i strid med husleieloven kan få store økonomisk konsekvenser for utleier.

Vi anbefaler at leieren betaler et depositum ved leie av bolig. Husk at depositum må stå på en egen depositumskonto i bank. Hvis depositumet står på utleierens egen konto, er det ulovlig og leietaker kan anse dette som forskuddsinnbetalt husleie.

Vi kan bistå deg med å lage en god leieavtale som ivaretar dine rettigheter som utleier og gi deg veiledning om hvordan leieforholdet kan forvaltes i leieperioden. For eksempel har utleier krav på å øke husleien i ulike intervaller dersom lovens vilkår er oppfylt, og det er lurt å følge opp leietakers små og store mislighold ved skriftlige varsler.

 

Oppsigelse ved utleie av bolig

Ved utleie av bolig er det særlig viktig å tenke på muligheten til oppsigelse. En leieavtale kan være tidsbestemt slik at den opphører automatisk etter ved utløpet av tidsbestemmelsen. Hovedregelen er at en slik tidsbestemmelse ikke kan være for kortere tid enn 3 år, med mindre lovens unntak er oppfylt. Tidsubestemte avtaler løper til de blir sagt opp av en av partene. Det er begrenset mulighet for utleier til å si opp en tidsubestemt avtale. Avtalen kan for eksempel sies opp ved mislighold, enten ved at leieren ikke betaler husleie eller opptrer i strid med avtalen på andre måter.

Tips: Et tips er å ha gode ordensregler og følge opp brudd på ordensreglene med skriftlige advarsler. Da har leietaker mulighet til å endre sin opptreden, og det blir enklere for utleier å dokumentere brudd på leieavtalen dersom han senere velger å si opp leieforholdet.

Husk på at det er formkrav til utleierens oppsigelse. Formkravene står i husleielovens § 9-7 og innebærer blant annet at oppsigelsen skal være skriftlig, begrunnet og opplyse om leietakers mulighet til å protestere på oppsigelsen. Hvis formkravene ikke er oppfylt, kan leietaker se bort fra oppsigelsen.

Det er viktig å ha en utkastelsesklausul i avtalen. Hvis leietakeren ikke betaler, kan du begjære utkastelse direkte hos namsmannen, som er både tid- og ressurssparende.

Vi anbefaler alltid å ha en skriftlig overtakelsesprotokoll når leietaker flytter både inn og ut. På denne måten blir det enkelt å se hvilke skader og slitasje som leietakeren er ansvarlig for. Dette kan spare partene for mye diskusjon og uenighet ved leieforholdets opphør.

Magnus Legal AS har inngående kjennskap til konflikthåndtering ved utleie av bolig og en av våre ansatte sitter som utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget i Sør-Trøndelag.