skatt-og-avgift-2018.jpg

Skatte- og avgiftsendringer for 2018

Nytt år bringer med seg nye regler. For 2018 er det vedtatt endringer i regler vedrørende skatt, avgift og regnskap. Endringene gjelder særlig virksomheter, men også privatpersoner berøres. Har du fått med deg hvilke regler og satser som gjelder for deg og din virksomhet fra 1. januar 2018?

Endringer i lover og forskrifter medfører endringer i satser, rabattordninger, og grenser for avgiftsplikt og fradragsrett. Noen viktige endringer er som følger:

  • Differensierte satser på arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren gjeninnføres
  • Verdsettelsesrabbatten ved beregning av formuesverdi for aksjer og driftsmidler økes fra 10 prosent i 2017 til 20 prosent i 2018
  • Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiverplikt økes med 100 000 kr for organisasjonens totale lønnsutgifter og 10 000 kr per ansatt. Samtidig økes grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner med 10 000 kr.
  • Rabatten ved beregningen av den skattepliktige fordelen av elbil reduseres.

Noe usikkerhet har knyttet seg til ordningen med avgiftsfritak for elbiler, og særlig større elbiler. Til manges lettelse er fritaket fra merverdiavgift, årsavgift og omregistreringsavgift for elbiler blitt videreført også for 2018.

Fra 1. januar 2018 trer det også i kraft endringer i regnskapsloven som innebærer forenklinger og reduserte kostnader for små regnskapspliktige foretak. Etter endringene skal små foretak ikke lenger ha plikt til å utarbeide årsberetning. I tillegg kan små enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap utarbeide årsregnskap etter en regel om begrenset regnskapsplikt. Videre endres og forenkles kravene til åpningsbalanser og mellombalanser ved stiftelser, fusjon, fisjon og omdannelser.

 

Kontakt advokatfullmektig Christian L. Fjeldsøe