road-2564377_1920.jpg

Pris for enhver pris? RenoNorden-konkursen og anskaffelsesreglene

RenoNorden, selskapet som har hatt avtale om innsamling av husholdningsavfall for ca. 150 norske kommuner, gikk denne uken konkurs. Konkursen har ført til mye usikkerhet og ekstraarbeid hos kommunene, som jo tross alt er ansvarlig for at innhenting av avfall fungerer på en god måte.

Konkursen har nok også påført kommunene betydelige utgifter fordi man på svært kort varsel har vært nødt til å finne forskjellige nødløsninger for å sikre at innbyggerens avfall hentes.  Men også for ansatte i RenoNorden har konkursen selvsagt medført mye usikkerhet og bekymring.  

Så da blir det store spørsmålet – hva kunne kommunene gjort for å unngå denne situasjonen? Og deretter –  hva kan norske kommuner gjøre for å unngå liknende situasjoner i fremtiden? 

Pris for enhver pris? Kommunen har plikt til å avvise unaturlig lave tilbud

En av årsakene til RenoNorden-konkursen er at selskapet har inngitt prismessig svært gunstige tilbud i en rekke kommunale anbudskonkurranser, og dermed vunnet svært mange offentlige kontrakter.  

Dette har i utgangspunktet medført en økonomisk besparelse for kommunene. Men sterkt pressede priser vil ofte påvirke andre forhold hos kommunens leverandør som for eksempel kvalitet, leveringssikkerhet og i verste fall selskapets soliditet, noe RenoNorden er et eksempel på.

For å prøve å demme opp for slike situasjoner har vi regler som pålegger offentlige oppdragsgivere å avvise unaturlig lave tilbud. For å vurdere hva som er et unaturlig lavt tilbud kan kommunen gjerne sammenlignende det aktuelle tilbudet med andre tilbud i anbudskonkurransen, og også opp mot forventet markedspris på tjenesten.  Det er også viktig å merke seg at kommunene har plikt til å avvise tilbud som ikke oppfyller nasjonale regler om arbeids- og sosiale forhold. Disse bestemmelsene er viktige sikkerhetsventiler for å unngå at kommunen inngår kontrakter med leverandører der hensynet til kvalitet og arbeidsforhold er presset på bekostning av økonomi. 

Pris vs. kvalitet

Offentlige oppdragsgivere har også mulighet til å fjerne seg fra et ensidig fokus på pris allerede ved utformingen av anbudskonkurranser, ved å vektlegge for eksempel leveringssikkerhet og bemanning som tildelingsvilkår.  Selv om man i større grad ofte bør vektlegge andre forhold enn pris, er selvsagt leverandørenes priser ikke uten betydning. Målet for alle offentlige oppdragsgivere må være å finne den gode balansen mellom pris og kvalitet – noe som i praksis dessverre har vist seg å være svært krevende. 

Egenregi?

Offentlige oppdragsgivere er ikke på noen måte forpliktet til å konkurranseutsette avfallshåndtering – det er opp til den enkelt kommune å velge hvordan dette skal løses. I etterkant av RenoNorden-konkursen har vi sett at mange kommuner nå vurderer å stå for denne tjenesten selv, ved å anskaffe egne biler og ansette personale for å utføre avfallsinnhentingen. En slik organisering kaller vi gjerne egenregi. Ved egenregi er det kommunen eller kommunale sammen­slutningen som står for alle sider av leveransen, og i slike tilfeller kommer konkurransereglene i anskaffelsesretten ikke til anvendelse.