offentlige-og-private-virksomheter-konkurranse-paa-like-vilkaar.jpg

Offentlige og private virksomheter – konkurranse på like vilkår?

Ny rapport om hvilke tiltak som kan gi like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører er nå klar.

En konsekvens av avmonopolisering og konkurranseutsetting er at offentlige og private aktører i større grad konkurrerer om de samme oppdragene i samme markedssegment.

Eksemplene på at det kan oppstå konkurranseflater mellom private og offentlige aktører er mangeartede: alt i fra at det i den kommunale svømmehall også finnes et treningssenter som driver i konkurranse med privat treningsvirksomhet, eller at det i tilknytning til ulike kommunale/statlige bygg som kulturhus, svømmehall og lignende er en café som selger mat og drikke, og som dermed driver i konkurranse med private aktører.

Vi har også eksempler der offentlige aktører selger restkapasitet, for eksempel innenfor avfallshåndtering. Her ser vi at gjenstående kapasitet innenfor avfallsinnsamling - og håndtering - selges i det aktuelle konkurransemarkedet - noe som medfører at kommuner og kommunale sammenslutninger konkurrerer med private aktører om aktuelle oppdrag.

At offentlige og private aktører i stadig større grad har felles konkurranseflate avleder mange problemstillinger som i korte trekk kan sammenfattes på følgende vis: konkurreres det på like vilkår?

I forlengelsen av dette har ESA (EFTAS overvåkningsorgan) stilt spørsmål om det kan tenkes at offentlige privilegier, som skattefritak og konkursforbud for det offentlige, er i strid med EØS-avtalen.

På denne bakgrunn satte regjeringen i 2016 ned en arbeidsgruppe som har hatt som mandat å forslå tiltak som kan forbedre konkurransen mellom offentlige og private aktører som konkurrerer i samme markeder. Rapporten, som er sendt på høring, kan du finne her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/like-konkurransevilkar-for-offentlige-og-private-aktorer/id2588008/