Ny Dom Om Justering Av Merverdiavgift

Ny dom om justering av merverdiavgift

Den 27. oktober 2020 avsa Høyesterett en ny dom som gir ytterligere veiledning omkring justeringsreglene, og når justeringsavtale må inngås.

Ifølge merverdiavgiftslovens regler om justering av mva, utløser overdragelse (salg, fisjon, fusjon mv.) av fast eiendom som har vært gjenstand for påkostninger, en samlet justering av fradragsført mva. Det betyr at overdrager i utgangspunktet må tilbakebetale til staten den fradragsførte avgiften på byggetiltaket. Justeringsplikten kan overføres til mottaker av eiendommen på nærmere bestemte vilkår.

Ett av vilkårene for å unnlate tilbakebetaling er at det inngås av avtale mellom overdrager og mottaker, jf. mva-forskriften kap. 9.

I den nye dommen slår Høyesterett fast at ved inngåelse av justeringsavtale mellom overdrager og overtaker, så må denne inngås (og signeres) senest innen leveringsfristen for terminen transaksjonen skjer. Med andre ord bekrefter Høyesterett Finansdepartementet og Skatteetatens forståelse av mval. § 9-5, jf. forskriften § 9-5-1. Praksis er således uendret på dette punktet.

Dersom en transaksjon skjer 1. november 2020, er fristen for å inngå justeringsavtale 10. februar 2021 (fristen for levering av mva-melding for terminen). Det er viktig å være kjent med regelen, siden dette er et forhold som ikke kan repareres i ettertid.

Et annet interessant poeng i dommen er at etterfølgende reparasjonsarbeider som ble gjort på byggetiltaket etter overdragelsen, også skulle være med i justeringsavtalen. Utfordringen ved dette er at man er avskåret fra å ta med fremtidige kostnader i justeringsavtalen. Man vet ennå ikke de eksakte beløpene for etterarbeidet, og har da ikke anledning til å ta disse med i oppstillingen i justeringsavtalen, jf. mva-forskriften § 9-3-3 bokstav e.

Til dette sier Høyesterett at dette forhold likevel «ikke [kan] lede til et annet resultat». Slik vi forstår dommen, må slike tilfeller, med hjemmel i samme forskriftsbestemmelse håndteres med retting, der det skjer endringer etter inngåelse av justeringsavtalen som påvirker mottakerens justeringsplikt.

Vi antar at det vil komme nærmere avklaringer fra Skatteetaten om hvordan dette praktisk skal håndteres.

 

Kontakt: Advokat Synnøve Sørdal

Mer om skatt og avgift for fast eiendom

Sjekk også ut bloggen