Ny Åpenhetslov

Ny åpenhetslov

Sosial bærekraft: Ny åpenhetslov vil pålegge virksomheter å arbeide aktivt med å avdekke og håndtere negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

 

Ny åpenhetslov er vedtatt

Forslag til ny åpenhetslov har vært gjennom behandling i Stortinget, og er nå vedtatt. Loven har som formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter.

Hvilke virksomheter vil åpenhetsloven gjelde for?

Pliktene etter åpenhetsloven vil gjelde for større norske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge, altså de fleste næringsaktører i Norge. Også utenlandske større virksomheter som er skattepliktige i Norge vil være omfattet.

Det er regnskapslovens definisjon av større virksomheter som skal legges til grunn.

Hvilken betydning vil åpenhetsloven ha for virksomhetene?

Det har de siste årene vært er økt fokus på virksomheters ansvar for arbeidsforholdene og de grunnleggende menneskerettighetene for arbeidere som inngår som en del av lange leverandørkjeder. Problemstillingen har over en periode vært på dagsorden, og internasjonale tiltak som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper har vært iverksatt. Dette er retningslinjer som mange virksomheter nok allerede er kjent med og overholder. Åpenhetsloven er ikke ment å erstatte, men virke sammen med disse.

Retningslinjene, som “soft law”, har ikke vært juridisk bindende for virksomheter. Brudd på pliktene etter åpenhetsloven vil imidlertid medføre sanksjoner fra Forbrukertilsynet som overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt.

Den nye loven vil i korte trekk pålegge virksomheter følgende:

  • En plikt til å foreta aktsomhetsvurderinger
  • En redegjørelsesplikt for vurderingen
  • Plikt til å gi informasjon til enhver som etterspør den (med noen begrensninger)

Om aktsomhetsvurderingen

Plikten til å foreta aktsomhetsvurderinger for virksomheten etter § 4 skal utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vurderingskriteriene er dermed dynamiske, slik at det blir viktig å holde seg oppdatert på eventuelle endringer.

Aktsomhetsvurderingen må videre foretas regelmessig, og innebærer at man:

  • forankrer ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer,
  • kartlegger faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold der det er en tilknytning mellom virksomheten og risikoen.
  • Iverksetter tiltak for å hindre, forebygge eller begrense negative konsekvenser iverksettes og resultater og gjennomføring av tiltak må følges opp.
  • Kommuniserer med berørte interesser og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert.
  • Sørger for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd.

Hvor omfattende aktsomhetsvurderingen vil være, beror på blant annet virksomhetens karakter og kontekst.

OECDs innføring og veileder vil danne et godt utgangspunkt for vurderingene. Også forbrukertilsynet som kontrollmyndighet for åpenhetsloven vil ha en veiledende funksjon. Viktig vil det være ved oppstarten å få i stand et system for aktsomhetsvurderinger, og det kan være relevant med juridisk bistand.

Kontakt oss gjerne - bruk skjemaet til høyre.