Hvilke fysiske byggearbeider kan utgjøre en kapitalvare.jpeg

Hvilke fysiske byggearbeider kan utgjøre en kapitalvare?

Skattedirektoratet har 20. februar 2019 publisert en uttalelse som klargjør og til en viss grad innsnevrer hva som kan være en «kapitalvare» etter merverdiavgiftsloven.

I dag er regelverket slik at dersom eiendommer overdras under bygging, kan utbygger miste fradragsrett for merverdiavgift. Dersom kjøper og selger inngår en såkalt justeringsavtale, kan plikten til å tilbakeføre fradragsført merverdiavgift overføres til kjøper, og selger slipper å tilbakebetale mva til staten.

En justeringsavtale for merverdiavgift mellom en kjøper og selger av en eiendom som er under utvikling, forutsetter at det er påbegynt fysiske byggearbeider på tomten; et krav som ble fastslått i Høyesterettsdom 12. desember 2014 («Mandal kommune»). Såkalt «myk infrastruktur» som for eksempel prosjekteringskostnader, er ikke nok til at man har en kapitalvare som kan inngå i en justeringsavtale.

Kravet har blitt tolket som at «å sette spaden i jorden» har vært tilstrekkelig. For eksempel har som utgangspunkt planering av og tilrettelegging på tomten blitt ansett som tilstrekkelig, så lenge det ikke bare har vært tale om rivning eller sanering. Nå mener Skattedirektoratet at dommen kan tolkes dithen at vanlig planering og forberedelser på tomten ikke er nok. Skjæringspunktet ligger ifølge Direktoratet idet selve fundamenteringen av bygget starter.

Staten forsøker således å forskyve skjæringstidspunktet, slik at man må være kommet lenger i byggeprosessen før man har en kapitalvare som gir grunnlag for å inngå justeringsavtale.

I praksis vil det etter vårt skjønn i mange tilfeller være så nær sammenheng mellom hva som er planering og grunnarbeider og hva som er «fundamentering», at det er vanskelig å finne et klart skille. Det er heller ikke gitt at Skattedirektoratet har rett i at den nevnte dommen fra 2014 kan tolkes slik.

Budskapet er i alle fall som alltid at planlegging er nøkkelen til trygg avgiftshåndtering, slik at man faller ned på den riktige siden av grensen.

Hele uttalelsen kan leses her: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/merverdiavgift.-uttalelse-om-tomtearbeider-er-en-kapitalvare/

Les også: Slik håndterer du mva ved salg av eiendomsprosjekt

 

Kontakt: Advokat Synnøve Sørdal