Forslag Til Ny Lov Om Opplysninger Om Bærekraft

Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

Finanstilsynet fremsatte den 27. oktober 2020 et høringsnotat med forslag om gjennomføring av to EU-forordninger i en ny lov om opplysninger om bærekraft. Forslaget ble sendt på høring den 30. oktober 2020, med høringsfrist den 8. januar 2021.

Finanstilsynet vurderer det som hensiktsmessig å gjennomføre EU-forordningene i en ny lov for å skape en bedre oversikt og harmoning av reglene på området. Det er to forordninger som vurderes av finanstilsynet.

  • Den ene gjelder offentliggjøring av informasjon om bærekraft i finanssektoren. Denne er referert til som offentliggjøringsforordningen.
  • Den andre gjelder en innføring av et klassifiseringssystem for ulike bærekraftige aktiviteter, og er omtalt som klassifiseringsforordningen.

Ettersom forordningene inneholder begrensede valgmuligheter, foreslås det å innføre forordningene i norsk rett som de er. Gjennomføringen kan imidlertid føre til til administrative og økonomiske konsekvenser for norske aktører.

Loven foreslås å gjelde for:

  1. Finansmarkedsdeltakere og finansrådgivere
  2. Foretak som etter regnskapsdirektivet artiklene 19a og 29a har plikt til å offentliggjøre ikke-finansiell informasjon om virksomheten (herunder bl.a. store foretak av allmenn interesse med mer enn 500 ansatte)
  3. Tiltak vedtatt av nasjonale myndigheter eller EU som stiller krav til finansmarkedsdeltakere eller utstedere i forbindelse med at finansielle produkter eller obligasjoner markedsføres som bærekraftige investeringer.

Det er flere aktører som har gitt sin støtte til forslaget. Finansforbundet innga blant annet sitt høringssvar den 8. januar i år, hvor de i stor grad støtter finanstilsynets konklusjon om å utarbeide en ny lov om opplysninger om bærekraft.

Forbundet presiserer viktigheten av å legge en tydelig og konkret plan for gjennomføringen, ettersom forordningene vil pålegge selskaper nye og omfattende opplysnings- og rapporteringskrav om bærekraft.

Høringsfristen har utløpt og vi kan trolig forvente et lovforslag i nær fremtid.

Kontakt: Terese Eriksen Eldholm