Endringer I Tvisteloven

Fra 1. juli 2020 innskrenkes mulighetene til å anke

En lovendring som det ikke er skrevet noe særlig om i avisene, er endringene i verdigrensene i tvisteloven som trer i kraft fra 1. juli 2020.  Endringene er kanskje ikke de mest spennende, og har på den måten unngått medienes søkelys. Endringene kan imidlertid medføre store konsekvenser for den enkelte som ønsker å føre sin sak i det norske rettsapparatet, både på godt og vondt!

Følgende endringer i tvisteloven har virkning fra 1. juli 2020:

 • Dobling av ankegrensene i sivile saker, fra en tvistesum på 125 000 til 250 000 kr
  Dette er ikke en uvesentlig økning, og innebærer at flere mindre saker fra 1. juli risikerer å ikke slippe inn i lagmannsretten.

 • Grensen for hvilke saker som skal følge prosessreglene for småkrav dobles fra 125 000 til 250 000 kr
  En sak som føres etter prosessreglene for småkrav gir blant annet begrenset mulighet for dekning og idømmelse av sakskostnader (hovedregel: 20% av tvistesum), samt at saken i utgangspunktet kun skal gå over en halv dag i retten. Samtidig økes den maksimale grensen for idømte sakskostnader fra 25 000 kr til 50 000 kr.

 • Den obligatoriske grensen for å ta saker inn for forliksrådet økes fra 125 000 kr til 200 000 kr
  Per i dag er hovedregelen at sivile saker, med enkelte unntak, først skal behandles i forliksrådet. Saken kan imidlertid tas direkte inn for tingretten om begge parter er representert ved advokat og tvistesummen er på 125 000 kr eller mer. Fra og med 1. juli vil adgangen til å hoppe over forliksrådet skjerpes ved at tvistesummen må være på 200 000 kr eller mer.

 • Forliksrådene får økt mandat til å avsi dom
  Fra og med 1. juli kan forliksrådene velge å avsi dom i saker hvor tvistesummen er under 200 000 kr og en av partene ber om dom. Denne grensen er frem til 1. juli på 125 000 kr. 


Lovendringen har mye godt for seg. Ved å blant annet heve beløpsgrensen for småkravsprosess er håpet at dette vil senke terskelen for at den enkelte velger å føre saken sin for domstolene.

Likevel bør det være rom for å være kritisk til den økte beløpsgrensen for å anke til lagmannsretten. En tvistesum på 250 000 kr er høyt. I teorien er det mulig å få saker inn for lagmannsretten hvor grenseverdien ikke er nådd, men statistikk viser at det er svært få saker under grenseverdien som slippes igjennom. I 2019 var det kun 16% av sakene under beløpsgrensen som slapp inn. Det blir spennende å se om statistikken endrer seg i løpet av 2020/21.

MERK: Loven trer i kraft 1. juli 2020. Endringene vil derfor ikke påvirke forliksklage, stevning og anke som er inngitt før 1. juli 2020.

Kontakt: Advokat Torbjørn Wiken